บริษัทฮงฮวดจำกัด ได้ทำการอบรมสัมมนาเรื่อง หลักสูตร คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับพนักงานใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. สถานที่ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุ งเทพฯ ( หัวลําโพง ) โดยได้รับเชิญวิทยากรทั้ง 2 ท่านคือ

  1. คุณพิษณุ สุรชัยกุลวัฒนา (ที่ปรึกษา ด้านคลังสินค้า บริษัทฮงฮวด) มาให้ความรู้เรื่อง แนวความคิดหลักในการสร้างและพัฒนาทีมงาน
  2. พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ มาให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาเชิงปฏิบัติการและ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายนอกและภายใน