วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 วลา 13.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

นำโดยคุณยุทธ  ตั้งตรงศักดิ์ ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ฮงฮวด จำกัด ได้รับเกียรติในพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงร่วมลงนามกับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ในโครงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีในราคาเป็นธรรมเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเครื่องสำอางในราคาเป็นธรรม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมีราคาต่ำลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตเครื่องสำอางรายย่อยภายในประเทศ พร้อมพัฒนาศักยภาพสู่เวทีสากล